Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti patriacej do BSM

Máte príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vrátane príslušenstva a súčasne táto nehnuteľnosť patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov ( ďalej len „BSM“) ?

Zdanenie takéhoto majetku ( ak sa nejedná o prenájom na základe živnostenského oprávnenia) sa zdaní u oboch manželov za uplatnenia oslobodenia 500 Eur u oboch manželov. Príjmy aj výdavky si manželia rozdelia a to buď v rovnakom pomere 50:50 alebo v pomere, v akom sa dohodnú.

Ako uvádzame vyššie platí, že príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú oslobodené do výšky 500 Eur . Oslobodenie je možné uplatniť u každého z manželov. Do daňového priznania obaja manželia uvedú príjem už znížený o sumu 500 Eur. Pri uplatnení oslobodenia je potrebné rovnakým pomerom krátiť aj preukázateľné výdavky.