Zmeny v zamestnávaní evidovaných nezamestnaných od 1.5.2017

Od 1.5.2017 nastali novelou Zákona o službách zamestnanosti významné zmeny v oblasti zamestnávania evidovaných nezamestnaných  na ÚP – uchádzačov o zamestnanie.

Tu je prehľad najdôležitejších zmien :

  • Pracovať možno len na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Nie je možné pracovať na kratší trvalý pracovný pomer alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Občianskeho Zákonníka napr. na základe mandátnej zmluvy.
  • Počet hodín odpracovaných za kalendárny rok /kumulatívne u všetkých zamestnávateľov/ nesmie presiahnuť počet 40 hodín.
  • Do celkového počtu hodín  sa ráta celková dĺžka trvania Dohody, nie skutočne odpracované hodiny.
  • Maximálna výška odmeny nesmie prekročiť sumu životného minima. Táto suma je momentálne vo výške 198,08 Eur . Od 07/2017 sa táto suma mierne zvýši.
  • Dohoda môže byť uzatvorená len jedna, nie viaceré súčasne.

POZOR NA Povinnosti evidovaného nezamestnaného voči Úradu práce

Aby nebol z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradený, evidovaný nezamestnaný musí predložiť kópiu Dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila na Úrade práce.

V prípade ak tak neurobí, alebo ak dôjde k porušeniu niektorej z podmienok uvedených vyššie, Úrad práce evidovaného nezamestnaného z evidencie vyradí.

Okrem Dohody môže mať podľa zákona Evidovaný nezamestnaný mať ešte tieto zdroje príjmov :

  • ako osobný asistent ŤZP osoby,
  • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pri poskytovaní údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
  • ako dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,
  • ako občan zaradený do aktívnych záloh, vykonávajúci pravidelné cvičenie alebo plniaci úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

zdroj : Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti