Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017

Jednoduchý manuál na zistenie či sa daň z Motorových vozidiel „MV „ týka aj Vás . Pre ďalšie podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.  

 Najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť:

 • Daň z motorových vozidiel sa platí „pozadu“ za rok 2016 – lehota do 31.1.2017.
 • Miestne príslušný je daňový úrad podľa daňovníka tzn. rovnako ako pri iných daniach NIE podľa ŠPZ ako tomu bolo v minulosti.
 • Ročné sadzby dane sú rovnaké pre celú SR, sú rozdelené do 3 kategórii /elektrické vozidlá, osobné vozidlá a úžitkové vozidlá/: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel#rocna_sadzba_dane
 • K ročnej sadzbe dane je potrebné vykonať úpravu /zvýšenie alebo zníženie/ v závislosti od prvej evidencie vozidla.
 • Údaje sa zistia v technickom preukaze.
 • Štvrťročné preddavky na daň je povinnosť platiť vtedy, ak výška predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Ak presiahne 8 300 eur je povinnosť platiť mesačné preddavky.
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť už nevzniká. Už nie je potrebné zasielať oznámenie ako tomu bolo v minulosti. Tieto skutočnosti sa oznamujú až v daňovom priznaní k dani z MV.

Poznámka pre ďalší text:  MV = motorové vozidlo

 1. Za ktoré MV sa platí daň – ktoré MV sú predmetom dane ?

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016 používalo na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 1. Kto platí daň za MV / kto je daňovníkom dane z MV ?

Za predmet dane tzn. za vozidlo, je povinný platiť daň daňovník. Kto to je ? Tu je potrebné určiť osobu /fyzickú alebo právnickú/, ktorá je povinná platiť daň a podať daňové priznanie v lehote do 31.1.2017.

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie – nie je podnikateľom (napr. otec)
 5. zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

K bodu 1 a 2.

Určiť kto je držiteľom vozidla je pomerne jednoduché – navyše tento údaj nájdeme jednoducho v technickom preukaze. Ak je súčasne držiteľ vozidla aj vlastníkom a súčasne využíva MV na vlastné podnikanie je to jednoduché.  Obdobne nájdeme potrebný údaj o organizačnej zložke a to v technickom preukaze.

K bodu 3 a 4

Vyšpecifikovať, kto je FO alebo PO , ktorá používa vozidlo je už ťažšie. V zásade ak neurčíme osobu – daňovníka povinného platiť daň z dôvodu, že ako držiteľ vozidla nepoužíva toto MV na podnikanie , hľadáme ďalej toho kto skutočne používa vozidlo na podnikanie hoci nie je jeho držiteľom .

Sem patri prípad – prenájom vozidla od člena rodiny alebo kamaráta, ktorý sám nie je podnikateľom.

K bodu 5

Zamestnávateľ platí daň z MV vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

ZHRNUTIE : Jednoduchou pomôckou je uvedomenie si, že každé MV, ktoré sa používa na podnikanie a na dosahovanie príjmu alebo inými slovami každé MV, o ktorom sa účtuje v účtovníctve alebo je súčasťou daňovej evidencie musí byť predmetom dane. Vždy k nemu hľadáme daňovníka /FO alebo PO/ – čiže toho kto je povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť.

Preto sem patrí aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady za použitie súkromného MV na plnenie úloh zamestnanca pre zamestnávateľa.

 1. Ako sa daň z MV vypočíta / ktoré údaje sú potrebné do daňového priznania ?

Kategórie motorových vozidiel

 • elektrické vozidlá, L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily). Elektromobily nulová sadzba dane
 • osobné vozidlaL– motocykel, trojkolka, štvorkolka a M1 – osobný automobil

 

Na zistenie sadzby dane potrebujete údaj :

 • Zdvihový objem valcov motora v cm3

 

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218

 

 •  úžitkové vozidlá – autobusy M2 a M3, nákladné vozidlo N1 až N3, prípojné vozidlo O1 až O4.

Na zistenie sadzby dane potrebujete údaj :

 1. celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková  hmotnosť v tonách
 2. počet náprav

Kompletné sadzby nájdete tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel#rocna_sadzba_dane

 1. Úprava ročnej sadzby

Ročná sadzba sa upravuje v závislosti od prvej evidencie vozidla.

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 dane zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %.
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3×36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.

ZHRNUTIE : výpočet je ešte komplikovanejší, lebo sadzby sa menia v závislosti od počtu mesiacov. V praxi je bežné, že v priebehu roku 2016 sa použije na úpravu ročnej sadzby napríklad 20% a súčasne 15%. Za nové vozidlá zaplatí daňovník menej a čím je vozidlo staršie zaplatí viac /ročná sadzba sa % zvyšuje/.