Autor: Tím ES-TAX SERVICES

O autorovi

Row of  human hands showing sign of okay

Termín na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019 ešte nie je určený !

Núdzový stav sa síce skončil počas uplynulého víkendu, no termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa to nedotklo. Núdzový stav neznamená koniec pandémie. V zmysle zákona platí, že za koniec pandémie na Slovensku sa bude považovať ukončenie mimoriadnej situácie. Tú musí ukončiť Vláda SR, takže o skončení pandémie a teda aj o...

designer-home-office-picjumbo-com

Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti patriacej do BSM

Máte príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vrátane príslušenstva a súčasne táto nehnuteľnosť patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov ( ďalej len „BSM“) ? Zdanenie takéhoto majetku ( ak sa nejedná o prenájom na základe živnostenského oprávnenia) sa zdaní u oboch manželov za uplatnenia oslobodenia 500 Eur u oboch manželov. Príjmy aj výdavky si manželia rozdelia a to buď...

dane 2016

Podmienky poberania dávky OČR od 1.6.2020 po otvorení MŠ a ZŠ

Rodičia detí, ktoré v júni nenastúpia do MŠ a ZŠ a zostanú s nimi doma, môžu naďalej dávku poberať, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku. Rodičom detí...

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020 S účinnosťou od 30.4.2020 vláda schválila nariadenie podľa ktorého daňovníci, ktorí majú za rok 2019 nižšiu daňovú povinnosť ako bola ich daňová povinnosť za rok 2018, môžu platiť preddavky z tejto nižšej sumy. Uvedené platí pre daňovníkov, ktorí už podali alebo podajú daňové...

processor-4347273_1920

Odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020

Odpustenie odvodov za apríl 2020 Požiadať o odpustenie SOCIÁLNYCH ODVODOV, môže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO,  ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.  ( v apríli 2020 mal uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku ) zamestnávatelia – ale len tá časť odvodov pripadajúca na náklady...

92H

Zmeny v zamestnávaní evidovaných nezamestnaných od 1.5.2017

Od 1.5.2017 nastali novelou Zákona o službách zamestnanosti významné zmeny v oblasti zamestnávania evidovaných nezamestnaných  na ÚP – uchádzačov o zamestnanie. Tu je prehľad najdôležitejších zmien : Pracovať možno len na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Nie je možné pracovať na kratší trvalý pracovný pomer alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Občianskeho Zákonníka napr. na základe...

nehnutelnost

Prenájom nehnuteľnosti v roku 2016 – ako ho zdaní fyzická osoba ?

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako FO /nie ako živnostník/, vzťahuje sa na Vás povinnosť zdaniť takýto príjem podľa §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Ste povinný zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností  vrátane príjov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Zdanenie príjmov z prenájom nehnuteľnosti má svoje špecifiká. 1. Oslobodenie od...

ssl certifikat

Viete čo je SSL certifikát?

Našim klientom ponúkame miesto na CLOUDE zabezpečenom SSL certifikátom. Naši klienti, najmä z okresov mimo Bratislavu s obľubou využívajú cloudové služby, ktoré sú k dispozícii každému nášmu klientovi ktorý o ne prejaví záujem. Cloud je vlastne pomenovanie pre webové služby, ktoré sú hostované mimo organizáciu. Vďaka tomu je možné využívať takmer neobmedzený priestor a služby....

dane 2016

Užitočné informácie k Daňovým priznaniam za rok 2016 FO, PO

Z našej praxe vyberáme 🙂 Právnické osoby Podať daňové priznanie, ale aj spracovať účtovnú závierku majú povinnosť všetky právnické osoby, hoci ak aj nevykonávali v roku 2016 žiadnu hospodársku činnosť. Pre rok 2016 ešte platí povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 480,- a platcovia DPH vo výške 960,- Eur. Platenie daňových licencií – tzn. minimálnej dane, je...

designer-home-office-picjumbo-com

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke : Zníženie sadzby dane z príjmom pre právnické osoby / PO / z 22% na 21%. Nová sadzba sa 1x použije za rok 2017. Za rok 2016 platí ešte sadzba 22%. Zaviedla sa daň z dividend , ktoré sú vyplácané fyzickým / FO/ a zároveň sa rušia  od 1.1.2017 zdravotné odvody z dividend. Pripomeňme si,...