Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke :

 1. Zníženie sadzby dane z príjmom pre právnické osoby / PO / z 22% na 21%.

Nová sadzba sa 1x použije za rok 2017. Za rok 2016 platí ešte sadzba 22%.

 1. Zaviedla sa daň z dividend , ktoré sú vyplácané fyzickým / FO/ a zároveň sa rušia  od 1.1.2017 zdravotné odvody z dividend.

Pripomeňme si,  že v tejto súvislosti dividendou je podiel na čistom zisku firmy /po zdanení/, ktorá je vyplácaná FO. Zavedením dane z dividend sa fyzickým osobám zdaní už raz zdanené.

Ako to bolo do 31.12.2016 ?  Ak boli FO vyplatené dividendy platili sa z nich zdravotné odvody vo výške 14%. Od 1.1.2017 sa  zavádza daň z dividend „len“ je vo výške 7%. Zároveň sa rozširuje okruh fyzických osôb,  ktorých sa  daň z dividend týka.

Daň z dividend sa bude týkať až vyplatených ziskov vykázaných od roku 2017.

 1. Zvýšenie limitov pre uplatňovanie paušálnych výdavkov u fyzických osôb zo 40% na 60%.

Okrem zvýšenia na 60% sa zvýši aj mesačný limit na max. paušálne výdavky a suma je stanovená na ročnej báze a to max. 20 000 / ročne.

 1. Novelou daňového poriadku sa zaviedlo právo na úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu.

Týka sa to zadržaných nadmerných odpočtov na dlhšie ako 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty vzniká právo na úrok z omeškania vo výške sadzby vo výške 2-násobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta. Minimálny úrok je počítaný pri ročnej úrokovej sadzbe 1,5%.

 1. Zvýšila sa minimálna mzda na sumu 435,- Eur.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2017 nasledovne :

435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 1. Zvýšenie súm stravného „už“ od 1.12.2016.

Podľa zákona o cestovných náhradách sa zvýšili sadzby stravného nasledovne :

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty suma 4,50 €,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty suma 6,70 €,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty suma 10,30 €.

Zvýšenie súm stravného od 1.12.2016 ovplyvní:

 • minimálna suma gastrolístkov bude suma 3,38 € a maximálna suma 4,50€
 • výšku povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov – je max. 55% zo sumy 4,50 € / časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty / tj. od 1.12.2016 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné maximálne v sume 2,48 €
 • výšku výdavkov na stravné, ktoré si môže dať do daňových výdavkov osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (SZČO) je suma 4,50 € za pracovný deň.
 1. Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne.

Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom.

 1. Od 1.1.2017 je zvýšenie vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie .

Od 1.1.2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov na sociálne poistenie pre zamestnanca i zamestnávateľa (na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 6 181 EUR).