Prenájom nehnuteľnosti v roku 2016 – ako ho zdaní fyzická osoba ?

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako FO /nie ako živnostník/, vzťahuje sa na Vás povinnosť zdaniť takýto príjem podľa §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov.

Ste povinný zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností  vrátane príjov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Zdanenie príjmov z prenájom nehnuteľnosti má svoje špecifiká.

1. Oslobodenie od dane do výšky 500,- eur
Daňová legislatíva oslobodzuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti do výšky 500 eur
tzn., že do daňového priznania sa uvedie len suma prevyšujúca 500,- eur /v prípade, že je príjem za kalendárny rok nižší – neuvádza sa vôbec/.

ALE

2. Krátenie uplatnenia daňových výdavkov
Kým sa podrobnejšie rozpíšem o konkrétnych výdavkoch, ktoré si môže FO uplatniť – treba v súvislosti s vyššie spomenutým oslobodením upozorniť na metodiku krátenia výdavkov rovnakým pomerom, akým sa krátia príjmy vs. oslobodenie.

V praxi to znamená, že ak príjem za prenájom podľa §6 ods. 3 bol napríklad v celkovom úhrne 2000 eur /po uplatnení oslobodenia 500 eur sa zdaniteľný príjem znížil na sumu 1500,- eur
tzn., že príjmy ste si krátili o 25%.

ROVNAKÝM KOEFICIENTOM /percentom si musíte krátiť aj preukázateľne vynaložené daňové výdavky
napríklad ak výdavky viažuce sa k príjmu už v spomínanej výške 2000 eur sú 800,- eur, tieto musíte ponížiť o 25%.

3.Preukázateľné daňové výdavky
V tomto článku sa zameriavame na výdavky viažuce sa k prenájmu nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v účtovníctve podnikateľa alebo firmy. Zjednodušene povedané neúčtujeme o nej a neodpisuje sa.

Daňovými výdavkami, ktoré sa viažu k takejto nehnuteľnosti sú najmä :

– energie ako teplo, voda, plyn elektrina,
– služby ako odvádzanie odpadovej vody z domácností,
– osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
– používanie výťahu, kontrola a čistenie komínov,
– odvoz smetí,
– poplatky ako televízia, internet.

Daňovými výdavkami nie je poistenie, príspevok do fondu opráv, odpisy technické zhodnotenie a pod.

4. Manželia s BSM su vo výhode
Ak majú manželia nehnuteľnosť v BSM – /teda v bezpodielovom spoluvlatníctve manželov/, príjem z prenájmu si manželia môžu zdaniť výhodnejšie tak, že si rozdelia príjmy a výdavky a obaja si uplatnia 500 eur oslobodenie.

5. Dôležite na koniec – pozor príjmy z prenájmu podľa § 6 ods.3 sa považujú za tzv. pasívne príjmy. Znamená to, že si nemôže daňovník k nim uplatniť odpočítateľnú položku zo základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2016 vo výške 3803,33.

Ak teda napríklad Váš základ dane z podnikania alebo závislej činnosti je 0,- , z prenájmu nehnuteľnosti podľa §6 ods. 3 daňový základ s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnete.

6. Tlačivo je potrebne použiť FO typ B