Reklamné výdavky podľa zákona o Dani z príjmov

Reklamné výdavky – sú daňovo uznané podľa § 19 ods. 2 písm. k) za predpokladu ak sú

vynaložené na účel prezentácie

 • podnikateľskej činnosti daňovníka,
 • tovaru, služieb, nehnuteľnosti,
 • obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a
 • iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka

so zámerom :  dosiahnutia, zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Ide napr. o / zdroj finančná správa /
 • inzerciu v periodických a neperiodických publikáciách a iných tlačovinách, na audiovizuálnych nosičoch, v elektronických médiách, a to najmä v rozhlase, na internete, v satelitnom a káblovom vysielaní,
 • zverejňovanie plagátov, reklamných nápisov a transparentov,
 • vystavovanie exponátov, účasť na výstavách a veľtrhoch; v tomto prípade môže ísť napr. o účastnícky poplatok, poplatok za výstavnú plochu, poplatok za zverejnenie v určitej publikácii o danej výstave, náklady na zapožičanie výstavných stánkov, náklady na zapožičanie výstavných hostesiek, náklady na zapojenie inžinierskych sietí (telekomunikácie, voda, elektrina) a pod.
 • reklamu výrobkov formou poskytovania vzoriek, jednorazové spotrebiteľské balenia, ochutnávky tovarov alebo výrobkov,
 • poskytovanie výhier v reklamných, predajných súťažiach prístupných verejnosti a žrebovacích akciách a pod.,
 • reklamné predmety, pokiaľ ich obstarávacia cena nepresiahne sumu 17 eur za jeden kus, (napr. perá, peňaženky, dáždniky, puzdra na okuliare, diáre),
 • nosiče reklamných nápisov s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej; ide o drobný hmotný majetok dlhodobého charakteru, ktorý by mal spĺňať kritéria daňovej uznateľnosti v tom smere,že
  • je označený ochrannou známkou alebo reklamným nápisom poskytovateľa tohto nosiča,
  • jeho hlavnou funkciou je reklama tovarov, služieb a iných výkonov súvisiacich s príjmami poskytovateľa nosiča,
  • nosič aj po jeho poskytnutí ostáva vo vlastníctve poskytovateľa,
  • poskytovateľ preukázateľne (na základe písomnej zmluvy) ho zveruje inému daňovníkovi za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov obidvoch daňovníkov, pričom za ich poskytnutie sa zvyčajne vyžaduje protihodnota v podobe stabilizácie zákazníkov (odberateľov) a teda sa aj zabezpečuje odber produkcie poskytovateľa; takýmito predmetmi sa najčastejšie vybavujú predajné a prevádzkové priestory reštaurácií, kaviarní, pivární, prevádzok rýchleho občerstvenia (stoly, stoličky, slnečníky, markízy, popolníky, poháre, obrusy, šálky, taniere a pod.),
 • nosiče reklamných nápisov, ktorých vstupná cena prevyšuje hranicu 1 700 eur a sú odpisovaným hmotným majetkom. Podľa ustanovenia § 19 ods.2 písm.n) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom sú aj odpisy majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom (vlastníkom), ale je poskytnutý inému daňovníkovi, a u obidvoch slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Nosič reklamného nápisu slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov poskytovateľa a na priame využitie u iného daňovníka.

NEPREHLIADNITE , čítajte nižšie

______________________________________________________________________

Táto všeobecná definícia je však zároveň obmedzená v §21 ods.1 písm. h)  , kde je taxatívne vymedzené, ktoré výdavky NIE SÚ daňovou uznané, hoci napĺňajú znaky všeobecnej definície 🙂

Čo NIE JE je teda daňovým reklamným výdavkom ? / § 21 ods.1 písm.h )

 • výdavky na reprezentáciu
 • reklamné predmety v hodnote prevyšujúcej 17 eur za jeden predmet
 • darčekové reklamné poukážky,
 • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
 • alkoholické nápoje okrem vína úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti,

KOMENTÁR : V zásade daňovým reklamným výdavkom je všetko čo je vynaložené v súlade s účelom prezentácie avšak súčasne zákon taxatívne vymedzuje, ktoré náklady sa za daňový výdavok nepovažujú.

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať

Pozrite si aj našu ponuku na rok 2016 – spracovanie účtovníctva a DP