Užitočné informácie k Daňovým priznaniam za rok 2016 FO, PO

Z našej praxe vyberáme 🙂

 1. Právnické osoby

Podať daňové priznanie, ale aj spracovať účtovnú závierku majú povinnosť všetky právnické osoby, hoci ak aj nevykonávali v roku 2016 žiadnu hospodársku činnosť.

Pre rok 2016 ešte platí povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 480,- a platcovia DPH vo výške 960,- Eur.

Platenie daňových licencií – tzn. minimálnej dane, je zrušená až od zdaňovacieho obdobia 2018 !

 1. Fyzické osoby – nepodnikatelia

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať ten daňovník, ktorého príjmy  v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 eura ak nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016.

O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec požiadať  zamestnávateľa do 15.02.2017. Môže tak urobiť vtedy, ak mal len príjmy zo závislej činnosti  (§ 5) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (napr. príjmy z podielových listov).

O vykonanie ročného zúčtovania treba požiadať písomne u posledného zamestnávateľa. Ak mal predtým iného zamestnávateľa, musí predložiť za účelom vykonania ročného zúčtovania potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2016 od predchádzajúcich zamestnávateľov.

ZAUJÍMAVOSŤ Z PRAXE : ak ste menili v priebehu roku 2016 zamestnanie a pri odchode Vám bolo vyhotovené mzdovou účtovníčkou „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2016“ nemusí to byť  potvrdenie v správnom formáte. Nehnevajte sa na mzdovú účtovníčku. Ministerstvo financií SR každý rok  mení vzor tlačív, takže je možne že mzdové oddelenie predchádzajúcej firmy budete musieť kontaktovať znovu a požiadať o opätovné vystavenie potvrdenia.

ODPORÚČANIE : Hoci Vaše príjmy nedosiahli hranicu 1901,67 eur, môže byť pre Vás výhodné podať daňové priznanie. Ak ste z príjmov platili daň preddavkovo /inými slovami bola Vám zrazená preddavková daň/,  preddavok Vám bude vrátený. Treba však posudzovať každý prípad individuálne.

Ak má alebo mal zamestnanec aj iné príjmy /napr. zo živnosti/, musí si podať daňové priznanie sám.

 1. Fyzické osoby – podnikatelia

Fyzické osoby podnikatelia majú na výber jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov a teda aj výpočtu základu dane a daňovej povinnosti.

 • uplatňovanie skutočných výdavkov formou daňovej evidencie,
 • uplatňovanie skutočných výdavkov formou jednoduchého účtovníctva,
 • uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Čo sa týka paušálnych výdavkov pre rok 2016 platia pravidlá podľa znenia zákona účinného do 31.12.2016 čo sa týka  výšky paušálnych výdavkov.  A to  40% z príjmu po odpočítaní odvodov a maximálne do výšky  5 040,- eur  ročne. A pozor, zohľadňovať treba aj prípadné prerušenie a skončenie podnikania v priebehu roku 2016.

 1. Spoločné info pre fyzické osoby – podnikateľov aj nepodnikateľov

A. Daňový bonus na deti

Ak ste podnikatelia nezabudnite si uplatniť daňový bonus na deti . Ako podnikateľ tak nemôžete urobiť u zamestnávateľa, preto si môžete uplatniť daňový bonus v Daňovom priznaní za týchto podmienok :

 • dosiahnutie príjmov /aktívnych/, príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie r. 2016 aspoň vo výške 2 430 eur a zároveň musí byť vykázaný základ dane,
 • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na  dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
 • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom ,….)

Rovnako fyzické osoby /zamestnanci/, ktoré poberajú príjmy zo závislej činnosti si môžu dodatočne na ročnej báze uplatniť daňový bonus na deti za obdobia, za ktoré si bonus neuplatnili, alebo uplatniť nemohli.

Výška daňového bonusu je 21,41 eur/mesiac, na ročnej báze 256,92 eur.

B. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku

Od roku 2013 sme si už zvykli na sprísnené podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku.

Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 • stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), alebo
 • poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
 • je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
 • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

zdroj : Finančná správa, zákon o Dani z príjmov.